Privacy overeenkomst verrassingsspel mei 2018

Datum: 07-06-2018

PRIVACYBELEID VAN HET VERRASSINGSSPEL


De Autoriteit Persoonsgegevens geeft aan dat onze organisatie alleen verplicht is om een gegevensbeschermingsbeleid op te stellen als dat in verhouding Staat tot onze verwerkingsactiviteiten op basis van artikel 5 lid 2 AVG. Een gegevensbeschermingsbeleid heet ook wel privacybeleid.De verplichting om zo'n privacybeleid op te stellen, hangt af van de concrete omstandigheden, zoals de aard, de omvang, de context en het doel van de gegevensverwerkingen, aldus de Autoriteit Persoonsgegevens.


Hoewel onze organisatie niet groot is en evenmin bijzondere persoonsgegevens verwerkt,

waardoor een privacybeleid waarschijnlijk niet verplicht is, achten wij het goed om een beleid te formuleren. Wij vinden uw privacy namelijk heel erg belangrijk en willen geen bijdrage leveren aan een eventueel risico op het lekken en of oneigenlijk gebruik van uw gegevens!


Onze organisatie hanteert het volgende beknopte privacybeleid, dat verdere weerslag vindt in ons register van verwerkingsactiviteiten:


1. Categorie├źn van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens van de categorie├źn die genoemd zijn in ons separate register van verwerkingsactiviteiten.


2. Grondslagen van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens louter op basis van de grondslagen uit artikel 6 AVG, oftewel op basis van toestemming van onze klanten of op basis van een noodzaak. In ons separate register van verwerkingsactiviteiten zijn de grondslagen opgenoemd.


3. Beginselen van verwerking

Wij voldoen aan de beginselen inzake de verwerking uit artikel 5 lid 1 AVG op de volgende wijze:regel

beginsel

Hoe

aanvulling

sub a

Rechtmatig

Wij zullen de regels van de AVG in acht nemen bij de verwerkingen. Zie ook hiervoor onder 2.


sub a

Behoorlijk

Wij zullen de regels van de AVG in acht nemen bij de verwerkingen.


sub a

Transparant

Voor zover de verwerking niet aanstonds evident is, zoals bij contact- of betaalgegevens, zullen wij onze klanten informeren over het doel en de wijze van verwerken (eventueel met een zgn. privacyverklaring).


sub b

Doelbinding

Wij zullen persoonsgegevens

niet anders verwerken dan voor de doeleinden van de verwerking.Sub c

Dataminimalisatie

Wij zullen niet meer persoonsgegevens vragen of verwerken dan toereikend is voor de doeleinden van de verwerking.


Sub d

Juistheid

Wij bieden onze klanten de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via de op onze website vermelde contactgegevens. Zo kunnen zij hun gegevens inzien of opvragen en waar nodig zullen wij deze gegevens corrigeren. Wij streven er naar om ons digitale portaal zo in te richten dat klanten dit zelf online kunnen doen.


Sub e

Opslagbeperking

Wij zullen niet meer en niet langer persoonsgegevens verwerken als dit niet (meer) nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. Voor zover wij statistisch of telemetrisch onderzoek willen verrichten, anonimiseren wij de persoonsgegevens onomkeerbaar.


Sub f

Integriteit en vertrouwelijkheid

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen tegen onrechtmatige verwerkingen, verlies, vernietiging en beschadiging. Zie hieronder 5.4. Rechten van onze klanten

Wij erkennen de rechten die klanten hebben op onder meer inzage, correctie, beperking en verwijdering. Zie hiervoor onder 3. (sub d) over de wijze waarop onze klanten hiertoe contact met ons op kunnen nemen om deze rechten uit te oefenen.


5. Technische en organisatorische maatregelen

Voor zover dit wettelijk verplicht is, registreren wij onze technische en organisatorische maatregelen in ons separate register van verwerkingsactiviteiten.


6. Verwerkingsduur

Wij verwerken persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en zorgen ervoor dat wanneer de persoonsgegevens niet meer nodig zijn, deze worden verwijderd of onomkeerbaar worden geanonimiseerd. Zie hiervoor onder 3 (sub e) voor meer informatie en zie ons separate register van verwerkingsactiviteiten voor de verwerkingsduur.


Groningen | mei 2018 | Privacybeleid in het kader van de AVG | Herzieningsdatum mei 2019
Verrassingsspel.nl · info@verrassingsspel.nl · Het Verrassingsspel (by PS) · Verlengde Lodewijkstraat 110 · Groningen ·